1. Yastika Bhatia

2. Hayley Matthews

3. Natalie Sciver

4. Amelia Kerr

5. Harmanpreet Kaur

6. Amanjot Kaur

7.Priyanka Bala

8. Sonam Yadav

9. Pooja Vastrakar

10. Issy Wong

11. Saika Ishaque